Strona główna | Stypendia wydziałowe
 

Stypendia Wydziałowe
Regulamin przyznawania

 

Postanowienia ogólne

 

1. Stypendia Wydziałowe są przeznaczone dla studentów Wydziału Informatyki i Zarządzania.
2. Stypendia przyznaje Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania na wniosek Dziekana.
3. Stypendium dla studentów kierunku Informatyka nosi nazwę
                „Stypendium im. prof. Jerzego Bromirskiego”,
 dla studentów kierunku Zarządzanie – nazwę
                „Stypendium im. prof. Bronisława Pilawskiego”,
 zaś dla studentów kierunku Inżynieria Systemów – nazwę
                „Stypendium im. prof. Zdzisława Bubnickiego”.
4. Stypendium może otrzymać na każdym kierunku maksymalnie jedna osoba.
5. Stypendium w rozumieniu tego tekstu oznacza wyżej wymienione stypendia.

 

Warunki dotyczące studentów
 
1. Stypendium może uzyskać student, który jednocześnie spełnia warunki:
a) uzyskał wpis na kolejny rok studiów;
b) nie powtarzał żadnego przedmiotu w okresie zaliczonych lat studiów;
c) jest członkiem koła naukowego od co najmniej pół roku;
d) posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową, przy czym za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się, w szczególności: pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w konkursach o charakterze naukowym;
e) osiągnięcia powyższe uzyskał w okresie minionego roku akademickiego na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, w dziedzinach powiązanych z jego kierunkiem studiów;
f) właściwie wypełnia obowiązki studenta określone w regulaminie studiów;
g) średnia ocen (ważona) za ostatni rok przekracza 4,0.
2. Urlop zawodowy przyznany studentowi na okres semestru, w którym rozpatruje się jego kandydaturę może zastąpić warunek a) z punktu 1.
3. Punkt b) nie dotyczy grupy przedmiotów realizowanych z opóźnieniem powstałym wskutek udziału w programach wymiany studenckiej typu Socrates/Erasmus (zgodnie z zatwierdzonym indywidualnym planem studiów).

Kandydatury – zgłaszanie
1. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje:
a) opiekunom kół naukowych działających na Wydziale,
b) członkom samorządu studenckiego na Wydziale,
c) członkom kół naukowych po uzyskaniu akceptacji opiekuna koła oraz co najmniej dwóch innych członków, nie wliczając w to potencjalnego kandydata.

 

Wybór stypendysty


1. Stypendium może otrzymać jedynie osoba zgłoszona w trybie opisanym w paragrafie: Kandydatury – zgłaszanie.
2. Wyboru stypendysty dokonuje poprzez głosowanie komisja w składzie: dziekan, prodziekani, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownik dziekanatu.
3. Głosowanie jest jawne. Dziekan posiada dwa głosy, pozostali – jeden głos.
4. Głosowanie wygrywa kandydatura, która uzyska poparcie większe od połowy głosów biorących udział w głosowaniu.
5. W przypadku braku rozstrzygnięcia  głosowanie jest powtarzane – do kolejnej tury głosowania przechodzą kandydatury, które uzyskały co najmniej jeden głos.
6. Głosowanie powtarza się aż do uzyskania rozstrzygnięcia.
7. W przypadku braku rozstrzygnięcia po piątej turze głosowania decyzję o wyborze stypendysty podejmuje Dziekan.

 

Postanowienia końcowe


 

1. Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego.
2. Stypendium jest wypłacane w okresach miesięcznych.
3. Kandydatury można zgłaszać od października do grudnia.
4. Decyzja o wyborze stypendysty zapada w styczniu.
5. Wysokość stypendium ustala Dziekan.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dziekan.

 

Formularz zgłoszeniowy

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty