Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Procedura dyplomowania I stopień studiów 10 tygodni

strona tytułowa dla I stopnia 

Terminy Czynności
od 1.12.2017 r.

Student osobiście pobiera w dziekanacie druki oceny pracy dyplomowej wraz z teczką – akta studenta tom II oraz 2 okładki na pracę dyplomową.

od 01.12.2017 do

15.12.2017 r.

Student :

I.Wprowadza poprzez portal ASAP pracę dyplomową  (wymogi dla pliku) i wysyła ją do akceptacji opiekunowi pracy dyplomowej.

Jednocześnie:

1. Składa u opiekuna pracy dyplomowej:

 • wydrukowaną w 2 egz. pracę dyplomową:
  • pierwszy egz. zgodnie z zaleceniami edytorskimi dla celów archiwalnych,
  • drugi egz. dla opiekuna pracy dyplomowej - strona tytułowa dla I stopnia. 
 • plik z pracą dyplomową, o którym mowa w pkt. I, wraz z załącznikami, na nośniku CD lub DVD; wydrukowane i podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 - zał. nr 1 do ZW 68/2017
 • druk oceny pracy dyplomowej.

2. Składa u recenzenta:

 • pozytywnie ocenioną przez opiekuna - na stronie tytułowej opiekun wpisuje słowo "pozytywnie",
 • wydrukowaną pracę dyplomowąwydrukowane i podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 - zał. nr 1 do ZW 68/2017,
 • druk oceny pracy dyplomowej.
do dwóch dni roboczych od dnia wprowadzenia przez studenta pracy dyplomowej do ASAP Opiekun niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych od dnia wprowadzenia przez studenta pracy dyplomowej do systemu, po akceptacji o której mowa w pkt. I, przesyła ją do analizy w ASAP zgodnie z instrukcją dostępną w tym systemie online.
w terminie do 3 kolejnych dni ASAP generuje tzw. raport podobieństwa, dla przekazanej do analizy pracy dyplomowej
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez system ASAP opiekuna o wygenerowaniu raportu podobieństwa Opiekun w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od dnia zawiadomienia przez system ASAP o wygenerowaniu raportu podobieństwa, na podstawie raportu podobieństwa dla pracy dyplomowej - nie będącej plagiatem, wypełnia i drukuje protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej- zał. nr 3 do ZW 68/2017, ocenia pracę dyplomową – wpisuje ocenę z kursu praca dyplomowa do protokołu. Uzupełnia druk oceny pracy dyplomowej.

od 18 do 22.12.2017 r.

(minimum 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony)

Składanie kompletu dokumentów przed egzaminem dyplomowym przez studentów w dziekanacie:

 • kierunek Informatyka - pok. 1a9
 • kierunek Inżynieria Systemów - pok. 1a8

Komplet dokumentów:

praca archiwalna (egz. dla celów archiwalnych) wraz z wydrukowanym i podpisanym przez opiekuna protokołem (zał. nr 3 do ZW 68/2017), Uwaga! Częśc tabeli "ostateczna ocena za pracę dyplomową" pozostaje pusta - nazwisko Przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego oraz ocena na egzemplarzu archiwalnym pracy dyplomowej, zostanie wpisana w trakcie egzaminu dyplomowego. 

Praca archiwalna powinna być złożona w teczce aktowej w następujący sposób:

1. strona tytułowa:

2. praca wydrukowana dwustronnie (zgodnie z zaleceniami edytorskimi)

3. oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy  - 2 egzemplarze, z czego jeden jest częścią pracy archiwalnej

4. oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie  - 2 egzemplarze, z czego jeden jest częścią pracy archiwalnej

5. płyta z nagraną pracą w podpisanej imieniem i nazwiskiem  oraz tematem pracy białej kopercie. Wszystko należy przedziurkować i związać sznurkiem wraz z tylną okładką teczki. Ponadto należy złożyć:

 • wypełnione druki oceny pracy dyplomowej opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej,
 • wydrukowany zakres egzaminu dyplomowego,
 • oświadczenie o osiągniętej średniej z przebiegu całych studiów,
 • oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie pracy dyplomowej, oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy,
 • kartę absolwenta,
 • 4 zdjęcia - format 4,5 cm x 6,5 cm w podpisanej imieniem i nazwiskiem kopercie (w wypadku odpisów w języku obcym dodatkowe dwa zdjęcia oraz wypełniony druk podania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom - 60 zł (dokonaną przelewem na indywidualne konto dostępne na portalu JSOS) (opłata za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy dodatkowo 40 zł),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów PWr - zgodnie z ZW 39/2012 wniosek dostępny na stronie Biura Karier (należy zarejestrować się na stronie Biura Karier, uzupełnić dane osobowe, zaznaczyć, czy wyraża się zgodę na badanie losów zawodowych czy nie, wydrukować formularz i podpisać),
 • studenci samodzielnie umieszczają w suplemencie do dyplomu informacje o swoich szczególnych osiągnięciach (JSOS, Indeks elektroniczny, Dane dodatkowe - np. nagrody, staże, praktyki, publikacje, koła naukowe itp. Uwaga! studencka wymiana zagraniczna czy stypendium nie są osiągnięciem), a do dziekanatu dostarczają ksero dokumentów poświadczających te osiągnięcia (oryginał do wglądu).

Po złożeniu kompletu dokumentów, dyplomant potwierdza termin obrony u Iwony Obiedzińskiej, pok. 1a13 w bud. B4, tel. 320 42 76, e-mail: Iwona.Obiedzinska@pwr.edu.pl

od 3 do

24 stycznia 2018r.

Egzamin dyplomowy

Terminy egzaminów dyplomowych zostaną podane w ogłoszeniu o harmonogramie egzaminów dyplomowych na stronie www.wiz.pwr.edu.pl w zakładce Studenci/Dyplomanci/Zasady egzaminu dyplomowego.

Politechnika Wrocławska © 2017