Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Praktyki studenckie

Wszelkie dokumenty dotyczące praktyk można składać w godzinach 8.00-14.00, od poniedziałku do piątku, u Pani mgr Iwony Obiedzińskiej.

mgr Iwona Obiedzińska
budynek B4, pok. 1a13
tel. 71-320-42-76
iwona.obiedzinska@pwr.edu.pl

 

Krótka instrukcja

Praktyki mogą być organizowane w trybie:

1. Indywidualnym – student samodzielnie pozyskuje przedsiębiorstwo lub inną instytucję, w którym będzie realizowana praktyka. W przypadku problemów ze znalezieniem firmy, należy zgłosić się do Biura Karier, mającego swoją siedzibę w C13.

2. Uznania wykonywanej przez studenta pracy zarobkowej w poczet praktyki, jeśli zachodzi zgodność kierunku studiów z charakterem pracy studenta.

Ad.1
- przed rozpoczęciem praktyki należy przynieść zał. 1 i 2 (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron) oraz dowód ubezpieczenia od NNW na okres trwania praktyk do pokoju 1a13 w celu podpisania dokumentów przez Prodziekana ds. studenckich. Kolejność podpisania dokumentów przez strony nie ma znaczenia. Jeżeli przedsiębiorstwo nie wymaga od Państwa podpisania porozumienia przed odbyciem praktyki, wtedy wszystkie dokumenty można złożyć po zakończeniu praktyki.
- po około tygodniu dokumenty powinny zostać odebrane z pokoju 1a13.
- po zakończonej praktyce należy skompletować załączniki 1-4 oraz złożyć je w pok. 1a13.

Aby móc otrzymać ocenę w semestrze letnim 2016/2017, komplet dokumentów należy złożyć do 25 września 2017 r. Jeśli praktyki trwają dłużej, ocenę można uzyskać na semestr kolejny.

Za poprawność zapisu na kurs „Praktyka studencka” odpowiada student.

Ad. 2
Aby uzyskać zaliczenie kursu „praktyka studencka” należy złożyć w pok. 1a13:
- zał. 5 poświadczony przez pracodawcę za pomocą podpisu i pieczątki firmy.
lub
- zał. 5 wypełniony samodzielnie i kopia umowy (o pracę, zlecenie, o dzieło) wraz z opisem stanowiska. W przypadku umowy o dzieło wymagane są 3 odrębne umowy. W przypadku umowy o pracę i zlecenie – minimum 3 miesiące.
 

Instrukcja: Zasady odbywania praktyk studenckich

Politechnika Wrocławska © 2018