Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania odbywają się w ramach dyscyplin naukowych: informatyka i zarządzanie

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka
halina.kwasnicka@pwr.edu.pl
tel. 71 320 23 97, bud. D-2, pok. 201/6 

Asystentka
Wiesława Darska
wieslawa.darska@pwr.wroc.pl
tel. 71 320 42 42, bud. B-4, pok. 1a14

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka » oraz w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu »

Na Wydziale, w skład którego wchodzi siedem Katedr i jeden Zakład (Katedra Systemów Informatycznych; Katedra Inteligencji Obliczeniowej; Katedra Informatyki; Katedra Inżynierii Oprogramowania; Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki; Katedra Infrastruktury Zarządzania; Katedra Systemów Zarządzania i Zakład Zarządzania i Rozwoju Organizacji), pracuje 36 profesorów i doktorów habilitowanych, którzy mogą pełnić rolę opiekunów naukowych i promotorów rozpraw doktorskich. Są to:

Tematyka badań naukowych prowadzonych na wydziale w dyscyplinie informatyka dotyczy m.in. następujących zagadnień: złożone problemy identyfikacji i rozpoznawania; sterowanie kompleksami operacji; podstaw systemów ekspertowych z reprezentacją wiedzy i algorytmami sztucznej inteligencji; podstaw projektowania systemów teleinformatycznych oraz lokalnych i rozległych sieci komputerowych; analizy i projektowania rozproszonych i webowych systemów komputerowych; inżynierii wiedzy i systemów wieloagentowych; bezpieczeństwa systemów informatycznych; inżynierii oprogramowania; systemów baz danych; systemów informacyjnych oraz sztucznej inteligencji.

Prace badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obejmują m.in. następującą problematykę: ocena i doskonalenie organizacji gospodarczych w zakresie ich celów, funkcji, procesów i zakresu działalności; badań i modelowania procesów oraz zjawisk gospodarczo-społecznych; zastosowań informatyki w zarządzaniu, wpływu rozwoju technologii i aplikacji informacyjnych na sprawność zarządzania organizacją; psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych i rynkowych; logistyki oraz ergonomii.

Z podaną wyżej tematyką mogą być związane badania doktoranta, które stanowić będą podstawę jego rozprawy doktorskiej. Wydział dysponuje odpowiednim zapleczem do przeprowadzenia takich badań. Daje też możliwość poszerzania i uzupełniania danych w licznych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą, z którymi współpracuje.

Rekrutacja na studia doktoranckie » 

Kryteria oceny kandydatów na studia doktoranckie:

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • znajomość języka obcego potwierdzona:oryginałem posiadanych certyfikatów zaświadczających znajomość języka obcego, wskazanych w ogólnych zasadach przyjęć na studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej (język angielski FCE, TOEFL, język francuski - DELF, DL, język hiszpański DELE, język niemiecki ZD, język rosyjski PURJ, język włoski CILS, CELI) uprawniające do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie, lub pozytywną oceną uzyskaną na ogólnouczelnianym egzaminie przeprowadzanym w terminie wskazanym w Harmonogramie czynności rekrutacyjnych na studia doktoranckie w roku akademickim 2007/2008. Brak oryginału certyfikatu lub zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie ogólnouczelnianym wyklucza kandydata na studia doktoranckie z postępowania kwalifikacyjnego.

Na ocenę kandydata, przygotowaną przez Komisję Oceniającą, na posiedzeniu której uczestniczy proponowany przez kandydata opiekun naukowy, składają się punkty przyznane za:

  • autoprezentację kandydata na studia doktoranckie c1 (0 ? c1? 1),
  • dorobek naukowy kandydata na studia doktoranckie c2 (0 ? c2? 2),
  • zgodność zainteresowań kandydata na studia doktoranckie z preferencjami naukowymi Wydziału w zakresie poszczególnych specjalności c3 (0 ? c3? 7),

Ocena kandydata jest wyrażona liczbą punktów k - zawartych pomiędzy liczbami 0 i 10 - przyznanych przez Komisję Oceniającą, gdzie: k = c1+ c2+ c3 (0 ? k ? 10).Wynikiem pracy Komisji Oceniającej jest łączna suma punktów, uzyskanych przez kandydata na studia doktoranckie, obliczona według wzoru: K = k + d, gdzie d jest oceną ze studiów.

Niezbędne dokumenty: 

Politechnika Wrocławska © 2018