Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Stypendia Wydziałowe

Regulamin przyznawania

Postanowienia ogólne

 1. Stypendia Wydziałowe są przeznaczone dla studentów Wydziału Informatyki i Zarządzania.
 2. Stypendia przyznaje Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania na wniosek Dziekana.
 3. Stypendium dla studentów kierunku Informatyka nosi nazwę „Stypendium im. prof. Jerzego Bromirskiego”, dla studentów kierunku Zarządzanie - nazwę „Stypendium im. prof. Bronisława Pilawskiego”, zaś dla studentów kierunku Inżynieria Systemów - nazwę „Stypendium im. prof. Zdzisława Bubnickiego”.
 4. Stypendium może otrzymać na każdym kierunku maksymalnie jedna osoba.
 5. Stypendium w rozumieniu tego tekstu oznacza wyżej wymienione stypendia.

Warunki dotyczące studentów
 
1. Stypendium może uzyskać student, który jednocześnie spełnia warunki:

 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów,
 • nie powtarzał żadnego przedmiotu w okresie zaliczonych lat studiów,
 • jest członkiem koła naukowego od co najmniej pół roku,
 • posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową, przy czym za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się, w szczególności: pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w konkursach o charakterze naukowym,
 • osiągnięcia powyższe uzyskał w okresie minionego roku akademickiego na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, w dziedzinach powiązanych z jego kierunkiem studiów,
 • właściwie wypełnia obowiązki studenta określone w regulaminie studiów,
 • średnia ocen (ważona) za ostatni rok przekracza 4,0. 

2. Urlop zawodowy przyznany studentowi na okres semestru, w którym rozpatruje się jego kandydaturę może zastąpić warunek a) z punktu 1.
3. Punkt b) nie dotyczy grupy przedmiotów realizowanych z opóźnieniem powstałym wskutek udziału w programach wymiany studenckiej typu Socrates/Erasmus (zgodnie z zatwierdzonym indywidualnym planem studiów).

Kandydatury – zgłaszanie

1. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje:

 • opiekunom kół naukowych działających na Wydziale,
 • członkom samorządu studenckiego na Wydziale,
 • członkom kół naukowych po uzyskaniu akceptacji opiekuna koła oraz co najmniej dwóch innych członków, nie wliczając w to potencjalnego kandydata.

Wybór stypendysty

 1. Stypendium może otrzymać jedynie osoba zgłoszona w trybie opisanym w paragrafie: Kandydatury – zgłaszanie.
 2. Wyboru stypendysty dokonuje poprzez głosowanie komisja w składzie: dziekan, prodziekani, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownik dziekanatu.
 3. Głosowanie jest jawne. Dziekan posiada dwa głosy, pozostali – jeden głos.
 4. Głosowanie wygrywa kandydatura, która uzyska poparcie większe od połowy głosów biorących udział w głosowaniu.
 5. W przypadku braku rozstrzygnięcia  głosowanie jest powtarzane – do kolejnej tury głosowania przechodzą kandydatury, które uzyskały co najmniej jeden głos.
 6. Głosowanie powtarza się aż do uzyskania rozstrzygnięcia.
 7. W przypadku braku rozstrzygnięcia po piątej turze głosowania decyzję o wyborze stypendysty podejmuje Dziekan.

 Postanowienia końcowe

 1. Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego.
 2. Stypendium jest wypłacane w okresach miesięcznych.
 3. Kandydatury można zgłaszać od października do grudnia.
 4. Decyzja o wyborze stypendysty zapada w styczniu.
 5. Wysokość stypendium ustala Dziekan.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dziekan.

 Formularz zgłoszeniowy »

Politechnika Wrocławska © 2018