Logowanie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Kierunek Inżynieria Systemów

Program kształcenia kierunku Inżynieria Systemów 2017/18 - Studia I stopnia - inżynierskie »
Program kształcenia kierunku Inżynieria Systemów 2017/18 - Studia II stopnia - magisterskie »

Inżynieria systemów jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej - wzorem uczelni zagranicznych, które od lat mają w swej ofercie “Systems Engineering”, postanowił wypełnić zgłaszaną przez pracodawców lukę na rynku pracy. Potrzeba tam dziś szczególnie inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafią zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół.

Ulotka "Inżynieria Systemów" »

Co mamy w ofercie?

Studia stacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie)
  • II stopnia (magisterskie)

Uwaga! Prezentowana jest ogólna charakterystyka kierunku, nie wszystkie elementy muszą zostać zawarte w każdej rekrutacji.

Co musisz wiedzieć decydując się na te studia? 

Studia I stopnia

Pierwsze semestry pozwolą Ci na ugruntowanie ogólnej wiedzy technicznej. Spędzisz je rozwiązując zadania matematyczne. Wiele z nich dotyczyć będzie analizy matematycznej czy algebry. Sprawdzisz się też w matematyce dyskretnej, ekonometrii czy statystyce matematycznej. Nie zabraknie fizyki z wybranymi zagadnieniami mechaniki i termodynamiki.
By poradzić sobie z finansowymi obciążeniami poznawać będziesz elementy mikroekonomii, tajniki zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy wybrane zagadnienia gospodarki rynkowej.
Wyposażymy Cię w podstawy prawa – zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego, obrotu gospodarczego, ochrony konkurencji i konsumenta czy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.
Nabędziesz też umiejętności posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania prostych programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu.
Wreszcie, poznasz podstawy systemowego podejścia do rozwiązywania procesów, które później wykorzystasz do opracowywania innowacyjnych projektów w systemach zgodnych z wybraną „ścieżką kształcenia”, czyli zestawem przedmiotów tworzących spójną całość, będących w ofercie różnych wydziałów Politechniki Wrocławskie.
Dowiesz się o sposobach tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania nimi.
Nauczysz się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w gospodarce.
Po dwóch pierwszych semestrach wprowadzających ogólnie w wiedzę dotyczącą świata technologii, wybierzesz swoją ścieżkę kształcenia, komponując ją samodzielnie w porozumieniu z opiekunem kierunku lub wybierając spośród następujących przygotowanych propozycji: 

Realizując ścieżki kształcenia będziesz uczestniczył w zajęciach na różnych wydziałach Politechniki Wrocławskiej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, interesujących Cię przedmiotów będziesz uczyć się także poza macierzystą uczelnią.

Absolwent studiów I stopnia będzie specjalistą od projektowania, uruchamiania i eksploatacji innowacyjnych procesów i systemów różnej natury. Będzie wiedział jak stworzyć zespół złożony z różnego rodzaju specjalistów.

Przykładowe przedmioty na studiach I stopnia:

Modele systemów dynamicznych; Optymalizacja systemów; Badania operacyjne; Symulacja komputerowa; Podstawy teorii decyzji i sterowania; Podstawy rachunkowości dla inżynierów; Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych; Marketing i innowacje; Prawne i ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa; Strategie techniczne i innowacyjne; Zarządzanie projektem; Technologie internetowe; Wstęp do programowania; Systemy baz danych; Grafika inżynierska; Projektowanie inżynierskie; Ochrona własności intelektualnej; Bezpieczeństwo pracy i ergonomia; Psychologia

Studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku „inżynieria systemów” są przewidziane zarówno dla absolwentów studiów I stopnia tego kierunku, jak i dla absolwentów studiów I stopnia innych kierunków studiów technicznych.

W pierwszym semestrze studiów przede wszystkim zdobędziesz pogłębioną wiedzę i umiejętności kierunkowe z zakresu inżynierii systemów. W efekcie będziesz umiał efektywnie rozwiązywać elementarne problemy projektowania innowacyjnych, złożonych procesów wytwarzania, procesów usługowych oraz systemów wspomagających podejmowanie decyzji - przede wszystkim dla systemów o naturze zgodnej ze skończonym kierunkiem studiów I stopnia.

Będziesz umiał również sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami podejmowania decyzji, także w warunkach niepełnej lub nieprecyzyjnej informacji. Wiedzę z makroekonomii poszerzysz o zasady funkcjonowania gospodarki narodowej, systemu finansowo-kredytowego czy integracji z UE. Poznasz też elementy unijnego prawa.

Najwięcej czasu i uwagi poświęcisz jednak przedmiotom wybieralnym, realizowanym w 2 i 3 semestrze studiów, które dotyczą wybranych typów systemów; przedmioty te tworzą tzw. ścieżki kształcenia.  

Oto przykładowe ścieżki kształcenia:

W dwóch ostatnich semestrach będziesz przygotowywał magisterską pracę dyplomową, dotyczącą wybranego zagadnienia projektowego z zakresu wybranej ścieżki kształcenia i z wykorzystaniem poznanych w czasie całych studiów metod i technik inżynierii systemów.

Uwaga! Powyższy opis jest ogólną informacją o kierunku. Oferta przedstawiona w konkretnej rekrutacji różnić się może od powyższej.

„Inżynieria systemów” przygotowywać ma specjalistów, którzy będą potrafili zaprojektować proces od jego fazy laboratoryjnej przez techniczną aż po dystrybucję i marketing gotowego produktu. Ich niedosyt w dużej mierze przyczynia się do tego, że wiele opracowań naukowych czy patentów nie doczekuje się wdrożeń w gospodarce.

Zdystansujesz konkurentów na rynku pracy. Żaden z obecnie funkcjonujących kierunków studiów w Polsce nie kształci specjalistów potrafiących łączyć w ramach jednego projektu wiele różnych kompetencji i technologii, z których składają się współczesne linie produkcyjne i usługowe. Specjalistów – wyposażonych dodatkowo w umiejętności zarządzania zespołami i podstawy rachunkowości.

Absolwent inżynierii systemów

Specjalista, który będzie potrafił poprowadzić proces od założeń projektowych do efektu końcowego. Będzie miał kompetencje, które pozwolą mu wybrać grupę osób reprezentujących różne dziedziny wiedzy i specjalności techniczne, rozdzielić im zadania, by możliwe było zaprojektowanie, uruchomienie i eksploatowanie złożonych procesów wytwarzania, procesów usługowych lub systemów wspomagających podejmowanie decyzji. Po analizie różnych wariantów będzie potrafił wybrać optymalne rozwiązanie, zapewnić odpowiednie współdziałanie wszystkich jego elementów oraz ocenić – na podstawie obserwacji efektów – konieczność wprowadzenia zmian. A wszystko to w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym i poszanowaniem uwarunkowań czasowych narzuconych przez zleceniodawcę.

Gdzie znajdzie pracę?

W szeroko rozumianej gospodarce i wszelkich instytucjach, w których funkcjonowaniu jest niezbędne kompleksowe podejście do procesów innowacyjnych, np. w firmach zgrupowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym. Będzie mieć kwalifikacje niezbędne do kierowania interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi. Będzie też przygotowany do pracy w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych dyscyplin badawczych i branż.

Opinie innych o kierunku

"Wrocławski Park Technologiczny S.A. zdecydowanie popiera pomysł utworzenia nowego kierunku "Inżynieria systemów" jako kierunku przyszłościowego i bardzo potrzebnego dla rozwoju naszej gospodarki. Kierunek ten umożliwi i wspomoże wdrażanie innowacji w Polsce. Jest on bardzo potrzebny również z punktu widzenia przedsiębiorcy, dla którego umiejętności zarządzania i łączenia różnych dziedzin, w tym również inżynierii są niezbędne do funkcjonowania."

"Wiele uczelni zagranicznych (np. w Stanach Zjednoczonych oraz Europie) posiada wyżej wymieniony kierunek w swojej ofercie dydaktycznej. Uruchomienie tego nowego w Polsce kierunku zwiększyłoby prestiż naszego Wydziału, a także zainteresowanie wśród młodych ludzi chcących podjąć naukę na studiach wyższych. Jest to szansa na zwiększenie konkurencyjności dydaktycznej naszego Wydziału wśród uczelni wyższych w Polsce i na świecie.

Atutem kierunku jest fakt, iż Student poszerzy dotychczasową możliwość wyboru swojej ścieżki edukacyjnej poprzez wybór kursów z listy zaproponowanej przez Instytut Informatyki lub w porozumieniu i za zgodą swojego opiekuna z oferty programowej innej jednostki Politechniki Wrocławskiej - jest to działanie innowacyjne i wartościowe, które Samorząd Studencki, jako przedstawiciel wszystkich studentów Wydziału, uważa za należyte, korzystne i gorąco popiera."

Politechnika Wrocławska © 2018